Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

Szent Domonkos +1221

V. Szent Pius pápa +1572

Antonio Ghislieri szegény szülők gyermekeként 1504-ben született egy piemonti kisvárosban, Boscóban. Tizennégy éves korában belépett Szent Domonkos rendjébe, ahol a Michele nevet kapta. Teológiai tanulmányainak befejeztével Bolognában 1528-ban pappá szentelték. Utána mint tanár és novíciusmester működött Padovában, majd prior volt
Tovább

Sienai Szent Katalin +1380

Sienai Szent Katalin (1347-1380) a Toscanai Sienában született. Egy kelmefestő mester és felesége huszonötödik gyermekeként. Ikernővére röviddel születésük után meghalt. Már három éves korában mutatkozott, hogy Istennek különleges tervei vannak e gyermekkel, aki a jámborság szokatlan jeleit kezdte adni. Hat
Tovább

Jézus a bűnösök menedéke

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7). Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy Ő is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs
Tovább

Szent István király (970-1038)

Hazánk ezeréves történetében nem találunk senkit sem, akit akár bölcsességben, akár jellemnagyságban, akár tettrekészség dolgában Szent István mellé állíthatnánk. Nemcsak nagy uralkodó volt, hanem egyben próféta és szent is. Mint király hosszú századokra kijelölte a magyarság politikai és társadalmi fejlődésének
Tovább

Szent László király

Szent István halála után fájdalmas pártoskodás jelentkezett az Árpád házon belül is. László ennek közepette lett király. Uralkodása az ország újjászületését jelentette. Szent István nyomában haladva helyreállította az ország belső és külső egyensúlyát. Egyházmegyéket szervezett, templomokat, kolostorokat épített, egyházi zsinatot
Tovább

Aquinói Szent Tamás + 1274

Aquinói Szent Tamás, később egyházdoktor (1225-1274) nemesi családban született, a mai Olaszország területén, Roccaseccában. Ifjúként, családja akarata ellenére lépett a Domonkos Rendbe. Tanítványa volt a szintén domonkos és egyháztanító Nagy Szent Albertnek. Elhatározása, hogy életét a szent tudományoknak áldozza. A katolikus
Tovább

Szent Anna

Szent Anna, Szűz Mária anyja. Egy igen régi írás, majdnem egyidős az evangéliumokkal (az ún. Jakab-féle ősevangélium) elbeszéli, hogy Anna férje Jeruzsálemben áldozatot mutatott be. Egy Ruben törzsbeli útjába állt: nincs itt helye mivelhogy magtalan. Joachim erre visszavonult a pusztába
Tovább

Avilai Szent Teréz +1582

Teréz 1515. március 28-án született Avilában szülei tizenegyedik gyermekeként. Korán kezdett olvasni, tudásvágyát nehezen lehetett kielégíteni. Kedvenc olvasmánya a szentek élete volt. Gyermeki lelkesedéssel előbb vértanú, majd remete szeretett volna lenni. Később, tizennyolc éves koráig mégis nagyvilági életet élt, tudatában
Tovább

Szent Joachim főpap

Joachim főpap Szent Anna férje, a Boldogságos Szűz Mária atyja, Jézus nagyapja. - Az apokrifok, Pszeudo Máté, a Jakab ősevangéliuma szerint gazdag jeruzsálemi polgár, kinek áldozati ajándékát visszautasították a papok, mert nem volt gyermeke. Joachim ezért a saját pásztorai közé
Tovább

Szent Flórián +304

Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is keresztény lett. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián
Tovább

Szent Borbála +306

Minden történetkritikai megállapítás ellenére fény és vonzerő árad Szent Borbálából. Szent Cecíliához és Alexandriai Szent Katalinhoz hasonlóan Borbála tisztelete is jóval megelőzi a 7. századból ránk maradt latin, görög, szír és örmény nyelven megírt legendát, függetlenül attól, hogy a hitelesnek
Tovább

Borromei Szent Károly püspök, egyháztanító +1584

A katolikus megújulás egyik legnagyobb alakja az 1538-ban született milánói érsek, Borromei Szent Károly. Életét megismerve megrendülünk azon, hogy Isten mennyire gondoskodik egyházáról. Amikor az egyház valóban krízisben volt, akkor egy ilyen szentet küldött, mint Borromei Szent Károly. Az itáliai
Tovább

Ferreri Szent Vince +1419

A nagy nyugati egyházszakadás idején volt keményszavú bűnbánathirdető prédikátora fél Európának. Nemesi családból származott. 1357-ben született a spanyolországi Valenciában. Kora ifjúságától kezdve szívesen tanult. 17 éves korában Szent Domonkos rendjébe lépett, hogy itt az igaz hit harcosa legyen. Leridában és
Tovább

Szent József a kis Jézussal

Az Úr Jézus az evangéliumban fölveti a kérdést: Kicsoda hát a hű és okos szolga, kit ura háznépe fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a maga idején?” (Mt 24,25) Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Józsefre alkalmazza ezeket a szavakat,
Tovább

Nepomuki Szent János +1393

Nepomuki Szent János 1340 körül született a pilseni járás Nepomuk nevű helységében. Mivel mindjárt születése után életveszélyes betegségbe esett, szülei a közel fekvő zöldhegyi ciszterci kolostor templomába vitték őt és az ottani híres csodatevő Mária-kép előtt megfogadták, hogy felgyógyulása esetén
Tovább

Szent Máté evangélista +60 körül

Mátét az evangéliumok Lévinek is nevezik. mint sok kortársának kettős neve volt: a héber Lévi és az elgörögösödött Máté. Máté jelentése „megajándékozott”., s nincs kizárva, hogy ezt a nevet meghívása után magától az Úrtól kapott. Kafarnaumban a Genezáreti-tó partján lakott, az
Tovább

Szent Márk evangélista +100 körül

Amikor az Úr Jézust tanítványai is elhagyták, s a zsidók a Getszemáni kertből Jeruzsálem utcáin át a főpapokhoz hurcolták, egy ifjú követte őt. Mindössze egy lepedőszerű alsóruha volt rajta, s a poroszlók el akarták fogni. Ingénél fogva meg is ragadták,
Tovább

Szent János evangélista +100 körül

János Zebedeusnak, a gazdag betszaidai halásznak és Saloménak fia volt, testvére Jakab apostol. Péterrel és Jakabbal együtt kiemelkedő szerepe volt az apostolok körében. Ők hárman alkották azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehettek a színeváltozás hegyén, Jairus
Tovább

Szent Lukács evangélista +70 körül

A római birodalom Syria nevű kisázsiai tartományának fővárosában, Antiochiában született. Ez a város nagyságában mindjárt Róma és Alexandria után következett a maga félmilliós lakosságával. Lukács pogány görög családból származó orvos volt és széles körű irodalmi műveltséggel rendelkezett. Egész életében nőtlen
Tovább